Weź udział w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Olkusza

Do 24 maja można brać udział w konsultacjach społecznych na temat Strategii Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023 – 2033, w której wskazano kierunki oraz strategiczne cele rozwoju naszej gminy w najbliższej dekadzie.

Projekt został poddany konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz oczywiście mieszkańcami. Ich celem jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom złożenie swoich uwag dotyczących projektu dokumentu. Pozwolą one bowiem nie tylko na poznanie opinii oraz oceny, ale także wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

UWAGI ORAZ OPINIE DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY OLKUSZ NA LATA 2023 – 2033 MOŻNA SKŁADAĆ DO 24 MAJA NA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

pisemnie, za pomocą formularza wraz projektem Strategii

  • na dzienniku podawczym lub w Biurze ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu
  • pocztą na adres „Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz”

elektronicznie, poprzez

Sprawozdanie z konsultacji społecznych, wraz z odniesieniem się do przesłanych uwag, zostanie udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu do 30 dni od zakończenia konsultacji.

zdjęcie główne: Adam Mitka
źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja