Reklamowy bałagan zniknie z Olkusza. Rada miejska przyjęła uchwałę krajobrazową

25 stycznia na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu przyjęto tzw uchwałę krajobrazową. Określa ona zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Zakończył się tym samym ponad trzyletni proces porządkowania krajobrazu Gminy Olkusz.

W celu przeciwdziałania lokalizowaniu w przestrzeni publicznej tablic i urządzeń reklamowych w sposób praktycznie dowolny i bez żadnych ograniczeń, 24 kwietnia 2015 roku wprowadzona została ustawa przyznająca radom gmin kompetencję do ustalania zasad ich sytuowania, tak aby w sposób harmonijny współgrały z otaczającą architekturą i krajobrazem. Z uprawnień tych postanowiono skorzystać na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu, przyjmując tzw uchwałę krajobrazową. Prace nad uporządkowaniem krajobrazu Gminy Olkusz zaczęły się jednak dużo wcześniej. Pierwszym krokiem było podjęcie w połowie 2017 roku przez radę miejską uchwały, która dała władzom miasta zielone światło dla opracowania przepisów szczegółowo określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Burmistrz Roman Piaśnik zlecił wówczas profesjonalną analizę oddziaływania już istniejących nośników reklamowych na przestrzeń Gminy Olkusz. Ukazała ona liczne przykłady zeszpecenia krajobrazu przez nadmierne zagęszczenie i zróżnicowanie wspomnianych nośników, które powodują wizualny i estetyczny chaos, przede wszystkim przez nadmierną i niekontrolowaną ilość barw, materiałów, faktur, rozmiarów i typów reklam. Przed końcem 2018 roku odbył się natomiast pierwszy etap konsultacji społecznych propozycji przepisów w ramach uchwały krajobrazowej, w postaci specjalnej ankiety, w której udział wzięło ponad 600 osób.

Została ona przeprowadzona głównie w centrum miasta oraz w tych okolicach, gdzie w największym stopniu skupiają się wszystkie usługi i działalności gospodarcze. Bez zaskoczenia, zdecydowana większość respondentów uznała, że reklam jest zbyt dużo i należy podjąć działania w celu poprawy w tym zakresie estetyki miejskiej. Co warte odnotowania, takie stanowisko wyrazili również olkuscy przedsiębiorcy. Dla przykładu, 86% zapytanych osób stwierdziło, że na terenie Gminy Olkusz znajduje się zbyt wiele reklam, a 88% respondentów odpowiedziało, że konieczne jest wprowadzenie lokalnych przepisów dotyczących zasad ich umieszczania. Wśród największych problemów wskazano również chaotyczne umieszczenie reklam (78%) oraz ich niedostosowywanie do architektury (70%).

Opracowanie wspomnianego dokumentu zajęło nam w sumie ponad 3 lata. Przeszliśmy bowiem długą drogę od zbierania danych i opinii, przez konsultacje i dyskusje, aż do ostatecznego zaopiniowania i przyjęcia uchwały przez radę miejską. Uchwalony kodeks to dla mnie swego rodzaju narzędzie ochrony krajobrazu, z którego zamierzam korzystać racjonalnie i rozsądnie, bez szkody dla samej idei wprowadzenia porządku oraz zasad, jakie chciałbym aby obowiązywały u nas m.in. w zakresie sytuowania reklam. Proszę o stosowanie się do uchwały rady, ponieważ jest ona aktem prawa miejscowego, a co za tym idzie, niedostosowanie nośników reklamowych do jej treści może skutkować naliczeniem kar pieniężnych oraz wydaniem decyzji administracyjnej zobowiązującej do ich dostosowania lub usunięcia – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Po szczegółowej inwentaryzacji całej gminy, jej obszar został podzielony na 4 strefy, w których problem ilości reklam i ich jakości jest największy. Strefą A został objęty obszar  krajobrazu historycznego i głównych przestrzeni publicznych. Znalazła się w niej część osiedli Śródmieście i Piaski oraz teren wokół zamku w Rabsztynie. Strefa B została natomiast oznaczona jako strefa wzmożonej intensyfikacji ruchu i zainwestowania, która koncentruje się przede wszystkim w obszarach aktywności gospodarczej oraz przy głównych ciągach komunikacyjnych. Objęła ona swoim zakresem pas o szerokości 50 metrów wzdłuż Drogi Krajowej nr 94, Aleję 1000-lecia, południowy odcinek ulicy Rabsztyńskiej, południową obwodnicę Olkusza, rejon ulic Wspólnej, Rabsztyńskiej i Wiejskiej, obszar pomiędzy ulicami Długą, Głowackiego i 20 Straconych, rejon ulicy Korczaka i Króla Kazimierza Wielkiego wzdłuż torów kolejowych do granicy strefy A, a także obszar pomiędzy granicami strefy A a granicą torów kolejowych wzdłuż ulic Żuradzkiej, Kolejowej i Osieckiej do ulicy Zagaje.

Strefa C dotyczy z kolei lokalnego krajobrazu osiedli miejskich oraz rejonu podmiejskiego i wiejskiego. W jej skład wchodzi obszar pomiędzy granicami stref B i D oraz granicami administracyjnymi Miasta i Gminy Olkusz. Ostatnią strefę (D) stanowią obszary zawarte w granicy Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Strefy A i D, ze względu na historyczny i przyrodniczy charakter, zostały objęte najbardziej rygorystycznymi ustaleniami. W przypadku Strefy B, wymogi zostały natomiast dostosowane do możliwości zareklamowania się i oznaczenia działalności na poszczególnych nieruchomościach. Wszystkie tablice i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, wymagają dostosowania do przepisów podjętej uchwały w terminie 24 miesięcy w przypadku strefy A i D oraz 36 miesięcy w przypadku stref B i C.

Bardzo się cieszę, że Olkusz dołączył do miast posiadających uchwały krajobrazowe na swoim terenie. Poza poprawieniem estetyki i likwidacją niebezpiecznych czy nielegalnych reklam, uchwała wprowadzi bowiem transparentne zasady dla wszystkich. Da ona również szansę na czytelną reklamę dla mniejszych, lokalnych przedsiębiorców, których nie stać na wielkoformatowe banery – mówi nam członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej przy Radzie Miejskiej w Olkuszu Wojciech Ozdoba.

Za uchwałą w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane zagłosowali wszyscy radni klubu Bezpartyjni dla Gminy Olkusz (Apolinary Ćwięczek, Jarosław Gałka, Henryk Gamrat i Jerzy Kwaśniewski), wszyscy radni klubu Porozumienie Olkuskie (Wacław Chłosta, Jan Kucharzyk i Grzegorz Tomsia) oraz wszyscy radni klubu Wspólnie dla Olkusza (Jolanta Gręda, Katarzyna Kamionka, Ewa Kiełtyka i Wojciech Ozdoba). Przeciwko zagłosowali natomiast wszyscy radni klubu Prawo i Sprawiedliwość (Maria Beszterdo, Józef Filas, Przemysław Kwiatkowski, Wojciech Panek, Łukasz Piątek, Zbigniew Stach i Edwarda Wolska) oraz trzech radnych klubu Odnowa-Kontynuacja (Arkadiusz Królewicz, Małgorzata Postołek i Sebastian Tomsia). Jeden radny klubu Odnowa-Kontynuacja (Łukasz Piątek) wstrzymał się z kolei od głosu. Treść uchwały krajobrazowej, wraz z załącznikami graficznymi, jest dostępna do wglądu w pokoju 102 Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Klikając TUTAJ można obejrzeć całość dyskusji nad przyjęciem uchwały krajobrazowej na sesji rady miejskiej. Klikając TUTAJ można natomiast zobaczyć pełną treść Uchwały Krajobrazowej Gminy Olkusz.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *