Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji z mieszkańcami

Ciekawe pomysły zgłaszali mieszkańcy podczas cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026: spotkania odbywały się z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika.

Gminny Program Rewitalizacji pozwolił nam zrealizować wiele inwestycji, które wcześniej wydawały się poza zasięgiem finansowym naszego samorządu. Rewitalizacja Parku Czarna Góra, Dolinki na Osiedlu Młodych, infrastruktury szkolnej i przedszkolnej, czy remizy OSP w Gorenicach, to tylko przykłady zakończonych zadań. Przed nami kolejne możliwości. Chcemy, aby podejmowane przez nas inicjatywy jak najbardziej odpowiadały realnym potrzebom Mieszkańców, dlatego wcześniej o nich rozmawiamy. – podsumowuje gospodarz Srebrnego Miasta.

W cyklu siedmiu spotkań, jakie odbywały się od końca stycznia na terenie Miasta i Gminy Olkusz, wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych i prywatnych, instytucji oświatowych, kulturalnych, liderzy społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorcy oraz przede wszystkim mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz.

Potrzeba organizacji spotkań wynikała z analizy zbiorczego raportu monitorującego realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026. Ponieważ okazało się, że część zapisów z dotychczas obowiązującego Programu straciła na aktualności, gdyż zostały zrealizowane, pojawiła się konieczność identyfikacji nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Celem spotkań konsultacyjnych było zatem wypracowanie nowych pomysłów i zadań służących rozwojowi stref rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji GPR. Podczas spotkań w trakcie dyskusji mieszkańcy zgłaszali nowe pomysły na zadania inwestycyjne i projekty społeczne, które teraz będą poddawane szczegółowej analizie.

Przypomnijmy, że przedsięwzięcia ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 dotyczą m.in. poprawy warunków budownictwa wielorodzinnego, poprawy stanu infrastruktury społecznej i szkolnej, podnoszenia atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych, a także podniesienia jakości infrastruktury kulturalno-edukacyjnej  oraz społecznej. Dużo uwagi w Programie zostało poświęcone zwiększeniu aktywności i integracji lokalnej społeczności oraz aktywizacji zawodowej.

Zachęcamy mieszkańców, aby do 1 marca 2024 r. zgłaszali uwagi i propozycje nowych przedsięwzięć za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026”) oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – www.umig.olkusz.pl. Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz) lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.

Formularze konsultacyjne oraz ankiety można pobrać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w godzinach pracy Urzędu. Rozpatrywane nie będą uwagi, opinie i propozycje z datą wpływu po dniu 1 marca, bez danych kontaktowych lub przesłane w formie innej niż na formularzu.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja