Kolejne pytania do władz Powiatu o obwodnicę Bolesławia: wybudowano ją na terenach niezdolnych do zabudowy?

14 lutego bezpośrednio przy jezdni obwodnicy Bolesławia powstało zapadlisko o średnicy około 8 metrów i głębokości około 5 metrów. W efekcie, przedmiotowa droga powiatowa została zamknięta zaledwie 2 miesiące po tym jak została oddana do użytku za kwotę ponad 7,5 miliona złotych. Następnego dnia wysłaliśmy do Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka stosowne pytania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej: wczoraj włodarz naszego powiatu udzielił nam na nie odpowiedzi, choć w wielu miejscach są one niepełne czy wymijające, przez co ta niezwykle istotna dla mieszkańców sprawa nie została dostatecznie wyjaśniona. Dlatego też, wysłaliśmy dziś do Bogumiła Sobczyka kolejne pytania – poniżej prezentujemy nasze pierwsze pytania z 15 lutego, wczorajsze odpowiedzi władz powiatu oraz nasze kolejne pytania.

Dlaczego Starostwo, zlecając wykonanie projektu obwodnicy Bolesławia, zdecydowało o jej przebiegu przez teren, o którym wiadomo, że był objęty oddziaływaniem eksploatacji górniczej?

Powiat zlecając opracowanie projektu dla zadania jw. zdecydował o przebiegu drogi na podstawie:

  • Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesław przyjętego Uchwałą Rady Gminy NR XXVIII/281/2021 z dnia 22 czerwca opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 8 lipca 2021r. pod pozycją 4026. Aktualnie już wybudowana droga przebiega po terenach oznaczonych w planie symbolem 4KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych, oraz na podstawie uzgodnień z kopalnią, która prowadziła rekultywację tego terenu.
  • posiadanych przez Powiat, w miejscu wyznaczonej w MPZP drogi, gruntów i deklaracji ZGH „Bolesław” o nieodpłatnym przekazaniu gruntów pod drogę. Koszty odszkodowań za grunty zostały zatem zminimalizowane,
  • minimalnej konieczności wykonywania zjazdów na grunty przyległe z uwagi na przebieg drogi w rejonie gruntów leśnych,
  • braku konieczności wykonywania dróg serwisowych
  • uzgodnień i badań opracowanych przez Projektanta już na etapie projektu.

Jak Powiat mógł zlecić w 2019 roku opracowanie projektu obwodnicy Bolesławia na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesław z 2021 roku?

————————————————————————————————————————————

Czy zlecając wykonanie projektu obwodnicy Bolesławia Starostwo zasięgnęło informacji czy nie będzie ona biec bezpośrednio przez teren, pod którym prowadzone było wydobycie?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesław zawiera informację na temat terenów, na których było prowadzone wydobycie jak również na temat przydatności terenów do zabudowy.

Informacje na temat miejscowego planu posiada również Zarząd Powiatu w Olkuszu, który w związku z art.17 pkt6) lit.b) ma obowiązek uzgodnienia projektu planu przed jego uchwaleniem.

Zgodnie z ustaleniami aktualnie obowiązującego planu (§9 pkt2) lit.c) uchwały jw.) w rejonie obwodnicy występuje teren kategorii „Cw” co oznacza: „teren w obrębie którego prowadzone są prace uzdatniające mające na celu przywrócenie możliwości lokalizacji obiektów budowlanych – dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych po zakończeniu prac uzdatniających”. Na uwagę zasługuje fakt, że droga jest wyznaczona w miejscowym planie Bolesławia od 1986 roku, a aktualne tereny kategorii „Cw” na etapie planowania w 2016 roku były terenami „C”, w obrębie których lokalizowanie obiektów budowlanych nie jest dozwolone ze względu na możliwość występowania dużych deformacji nieciągłych. Mimo tego Zarząd Powiatu w Olkuszu postanowieniem WA.670.4.2016 z dnia 20.04.2016r. uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Bolesław – kopia uzgodnienia w załączeniu. Pragnę w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że wiedzę na temat przebiegu drogi posiadał również ówczesny Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Paweł Piasny, który ww. postanowieniem uzgodnił projekt planu miejscowego przedłożony przez Wójta Gminy nie wnosząc do niego żadnych uwag.

Dlaczego powołuje się Pan na AKTUALNIE obowiązujący plan (od 2021 roku), a nie, jak wskazano w naszym pytaniu, na plan obowiązujący W MOMENCIE ZLECANIA projektu obwodnicy Bolesławia (w 2019 roku)? Wówczas obowiązywała bowiem inna klasyfikacja terenu, po którym przebiega przedmiotowa droga powiatowa: był on bowiem oznaczony kategorią „C”, bezwzględnie zakazującą zabudowy, a nie kategorią „Cw”, która warunkowo dopuszcza zabudowę. Więcej – w obowiązującym w momencie projektowania obwodnicy Bolesławia miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie istniała nawet kategoria „Cw”, bo została ona wprowadzona dopiero po zakończeniu projektowania przedmiotowej drogi powiatowej.

————————————————————————————————————————————

Czy planując budowę przedmiotowej drogi powiatowej Starostwo wystąpiło najpierw do urzędów górniczych o odpowiednią dokumentację, dotyczącą tego terenu, pod kątem możliwości występowania zapadlisk? Jakie działania podjęto w celu wyeliminowania zagrożenia występowania uszkodzeń wynikających z działalności górniczej?

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda, a Właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą.

Na etapie projektowania Projektant działając z upoważnienia Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu wystąpił pisemnie do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie oraz Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S.A. W dniu 03.04.2020r. pismem nr KRA.5120.75.2020.KM Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego  w Krakowie poinformował o cyt: „braku podstaw prawnych działania Dyrektora tut. Urzędu z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów i terenów górniczych” – kopia pisma w załączeniu. Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. pismem  GMi/02503/015/2020 z dnia 29.01.2020r., poinformowały, że w rejonie projektowanej trasy występują wszystkie trzy kategorie przydatności terenu do zabudowy, wskazały jako optymalny z uwagi na stabilność górotworu Wariant 1 projektu oraz zaleciły wykonanie szczegółowych badań podłoża w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – kopia pisma w załączeniu. Na etapie projektowania w marcu 2020r. zostały wykonane badania geotechniczne i opracowana „Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym” i dodatkowo również w marcu 2020r. została wykonana dokumentacja geofizyczna. Zgodnie z zaleceniami z dokumentacji geofizycznej w projekcie budowlanym zaprojektowano zabezpieczenie konstrukcji przed ewentualnymi szkodami górniczymi w postaci materaca z georusztu i kruszywa. Zaprojektowany materac miał zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkownikom drogi w przypadku ewentualnego pojawienia się pod drogą deformacji, poprzez zapobieżenie gwałtownej deformacji jezdni.

Napisał Pan, że ZGH „Bolesław” poinformował 29 stycznia 2020 roku, że „w rejonie projektowanej trasy występują wszystkie trzy kategorie przydatności terenu do zabudowy” – to znaczy jakie? Proszę o jasną, konkretną i niewymijającą odpowiedź: jedną z nich była kategoria„C” czy „Cw”?

————————————————————————————————————————————

Jakie było natężenie ruchu na przedmiotowej drodze powiatowej i jakiego rodzaju pojazdów, szczególnie po wprowadzeniu zakazu wjazdu na ulicę Główną w Bolesławiu dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony? Czy po wznowieniu ruchu zagwarantowane zostanie bezpieczeństwo użytkowników przedmiotowej drogi powiatowej?

Z uwagi na fakt oddania drogi do użytkowania w dniu 18.11.2022r. pomiary natężenia ruchu nie były jeszcze wykonywane. W ciągu drogi powiatowej 1068K Sławków – Krzykawa – Bolesław na odcinku ul. Głównej w Bolesławiu nie był nigdy wprowadzany całkowity zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych. W związku z wybudowaniem obwodnicy faktycznie została zmieniona stała organizacja ruchu i wprowadzono na odcinku drogi powiatowej nr 1068K na terenie gminy Bolesław zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 7,5 tony wyrażony znakiem B-18 z wyłączeniami określonymi na tabliczce podznakowej o treści „Nie dotyczy: -dojazdu do posesji i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze ulic: Główna, Kluczewska, Laskowska i Szkolna, – służb miejskich, – zaopatrzenia.”

W dniu 13.02.2023r. pismem nr GMi/02690/026/2023 ZGH „Bolesław” S.A. zwróciły się do Zarządu Drogowego w Olkuszu z wnioskiem o zezwolenie na wykonanie badań gruntu w rejonie nowo wybudowanej obwodnicy Bolesławia i niezwłocznie pismem nr ZD-2/660/37/2023 z dnia 14.02.2023r. zgoda została udzielona. Badania gruntu zostały wykonane i oczekujemy na wyniki. Po uzyskaniu wyników zostaną wspólnie z ZGH „Bolesław” i Gminą Bolesław podjęte dalsze decyzje. Jeżeli okaże się, że zajdzie konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, zostaną one wykonane i droga zostanie bezpiecznie udostępniona do ruchu.

Czy badania, na które się Pan powołuje oraz ewentualne „dodatkowe zabezpieczenia” zagwarantują bezpieczeństwo mieszkańców? Kto osobiście weźmie odpowiedzialność za ewentualne ponowne otwarcie obwodnicy i jednoznaczne stwierdzenie, że przejazd nią jest bezpieczny?

————————————————————————————————————————————

Kto poniesie koszt naprawy obwodnicy Bolesławia? Czy uszkodzenia spowodowane występowaniem zapadlisk są objęte gwarancją wykonawcy? Czy w związku z ujawnieniem występowania zapadlisk na tym terenie wykonawca utrzyma gwarancję na przeprowadzone prace?

Wystąpienie w dniu 14.02.2023r. deformacji nieciągłej w sąsiedztwie obwodnicy Bolesławia nie spowodowało uszkodzeń konstrukcji drogi. Wykonawca robót udzielił gwarancji na wykonane przez siebie roboty, a odpowiedzialność za szkody górnicze została opisana w punkcie ad.3. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę robót obowiązuje od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót przez okres 84 miesięcy.

Jakie okoliczności przemawiały za zmianą obowiązującej w 2019 roku, czyli w momencie zlecania projektu obwodnicy Bolesławia, klasyfikacji przydatności gruntu do zabudowy z kategorii „C” na kategorię „Cw” w 2021 roku? Jakie okoliczności uzasadniające taką zmianę wystąpiły w okresie od 2019 roku do 2021 roku? Co konkretnie zmieniło się w przypadku tego obszaru, że uznano, iż jednak zabudowa w tym miejscu jest warunkowo możliwa? Proszę o podanie jednoznacznych kryteriów, gdyż pomimo uznania na papierze, że grunt ten warunkowo nadaje się do zabudowy, praktyka pokazała, że zapadlisko powstało tuż po oddaniu drogi do użytku.

I wreszcie – dlaczego wydał Pan podległemu sobie Zarządowi Drogowemu w Olkuszu decyzję wydającą zgodę na realizację inwestycji drogowej w postaci budowy obwodnicy Bolesławia 22 lipca 2021 roku, czyli w momencie, w którym zmiana kategorii terenu, po którym przebiega przedmiotowa droga powiatowa z „C” na „Cw” jeszcze nie obowiązywała, a tym samym na przedmiotowym gruncie zabudowa wciąż była bezwzględnie zakazana?

Jednocześnie informujemy, że do sprawy odniósł się również radny Rady Powiatu w Olkuszu Paweł Piasny. Jego komentarz można przeczytać klikając TUTAJ.

Avatar photo

Redakcja